e-login - jeden klucz do wielu serwisów medycznych

Regulamin

ogólne warunki świadczenia usług w ramach Systemu Esculap e-login

PREAMBUŁA

 1. System Esculap e-login to serwis internetowy należący do właściciela portalu Esculap.pl - spółki IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o. - zarejestrowanej w Polsce pod numerem KRS 0000264899 i mającej siedzibę w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 22, zwanej dalej „Usługodawcą”.
 2. System Esculap e-login działa na serwerach należących do Usługodawcy.
 3. System Esculap e-login adresowany jest to osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia (lekarzy, dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd. (zwanych dalej „Użytkownikami”), które pragną uzyskać bezpieczny i komfortowy dostęp do materiałów i usług w Internecie oferowanych przez Usługodawcę oraz przez Wydawców współpracujących z Usługodawcą
 4. System Esculap e-login umożliwia Użytkownikom bezpłatne uzyskanie jednego loginu (identyfikatora) i hasła dostępowego do materiałów i usług w Internecie, oferowanych przez Usługodawcę oraz Wydawców współpracujących z Usługodawcą, które są adresowane wyłącznie do tych grup zawodowych.
 5. Podkreślić również należy, że dostęp do usług i materiałów odbywa się bez przekazywania danych Użytkowników podmiotom trzecim – system Esculap e-login działa bowiem na zasadzie „bramki kontrolnej” dla serwisów i stron adresowanych w Internecie przez Wydawców i Usługodawcę do tzw. medycznych profesjonalistów.
 6. Ponadto w ramach Systemu Esculap e-login Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy oraz od Wydawców i Partnerów z Usługodawcą na podany adres poczty elektronicznej aktualnych i bieżących informacji medycznych, a także pozostałych informacji i nowinek z zakresu ochrony zdrowia, takich jak informacje o nowych lekach, szkoleniach, ofertach pracy, oraz inne informacje o charakterze marketingowym Usługodawcy, Wydawców i Partnerów.
 7. Konieczność podania przez Użytkownika danych identyfikujących (wyłącznie przy pierwszej wizycie) są wynika z wymogów polskiego prawa oraz chęci umożliwienia dostępu do treści oferowanych w wielu miejscach Internetu przez różnych dostawców korzystających z ww. Systemu (towarzystwa naukowe, organizacje i placówki ochrony zdrowia, wydawnictwa i biblioteki medyczne, firmy farmaceutyczne, itd.). Identyfikacja Użytkownika, w szczególności pod kątem weryfikacji jego zawodu, jest niezbędna z uwagi na fakt, iż informacje medyczne nie powinny być przekazywane osobom innym, niż profesjonaliści medyczni.
 8. Zapraszamy Cię serdecznie – Drogi Użytkowniku – do dołączenia do naszej blisko 100-tysięcznej społeczności medycznej w Internecie.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników, a także zasad, na jakich Użytkownicy tj. osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawodowo związana z ochroną zdrowia jak lekarz, dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, itd., która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji Konta) mogą uzyskiwać dostęp do systemu Esculap e-login (zwanego dalej „Systemem”) (proces rejestracji) i korzystać z niego bezpośrednio pod adresem internetowym esculaplogin.com, a także opisanie procesu logowania się do stron i serwisów Wydawców, a także Usługodawcy.
 2. Użytkownik i Usługodawca określani będą łącznie w treści Regulaminu, jako Strony.
 3. Poprzez rejestrację w Systemie, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i na podstawie oświadczeń Użytkownika i Usługodawcy zawartych w jego treści, Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do interesujących go materiałów i informacji, pochodzących od Usługodawcy oraz od Wydawców z nim Współpracujących, zaś Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, a także korzystać z Systemu w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem, nie zakłócając jego funkcjonowania.
 4. Ideą Systemu jest umożliwienie zarejestrowanym w Systemie Użytkownikom uzyskiwania dostępu (zalogowania się) do wybranych przez siebie stron internetowych Wydawców współpracujących w zakresie kwalifikowania dostępu z Usługodawcą lub innych stron czy serwisów samego Usługodawcy, które będą przeznaczone do udostępnienia dla Użytkowników.
 5. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych usług, dostępnych za pośrednictwem systemu może być odpłatne, jednak w przypadku takiej usługi Użytkownik zostanie każdorazowo, przed skorzystaniem z niej, wyraźnie poinformowany o zasadach i wysokości odpłatności.
 6. Usługodawca nie weryfikuje i nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane przez Wydawców.

§ 2
REJESTRACJA - TWORZENIE KONTA W SYSTEMIE ESCULAP E-LOGIN I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU. REZYGNACJA Z USŁUG.

 1. Konto oznacza konto prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login), w systemie informatycznym, zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu nadanym przez Użytkownika, będące częścią zbioru zasobów, a dane z nim powiązane stanowią dane osobowe, zgromadzone w zbiorze danych osobowych wskazanym poniżej, w ramach którego gromadzone są dane o Użytkowniku, jego dane osobowe, oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu (dalej „Konto w Esculap e-login). Przedmiotowa baza danych zarejestrowana jest w rejestrze zbiorów prowadzonym przez GIODO pod numerem ___
 2. Konto stanowi usługę funkcji dostępu dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do serwisów Wydawców oraz zawierają ustawienia Użytkownika związane z działaniem usług i ww. serwisów wymagających zalogowania. Jednocześnie dane konta stanowią część zbioru danych.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.
 4. Uzyskanie identyfikatora (loginu) i hasła, a także tworzenie i rejestrowanie Konta umożliwiającego dostęp do Systemu przebiega następująco:
  1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Systemie. Użytkownik jest przy tym zobowiązany do podania żądanych informacji obowiązkowych oraz do zadbania o ich prawdziwość, rzetelność i kompletność.
  2. Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (warunki przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę określa punkt […] poniżej).
  3. Użytkownik otrzymuje następnie, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, pocztą elektroniczną link aktywacyjny, którego otwarcie umożliwiają aktywowanie przyznanego Użytkownikowi Konta w Systemie Esculap e-login. Od tego momentu Użytkownik uzyskuje dostęp do Systemu Esculap e-login i może korzystać z niego przy użyciu posiadanego loginu (identyfikatora) i hasła zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. Bezpieczeństwo loginu (identyfikatora) i hasła.
  Login (identyfikator) i hasło każdego Użytkownika są informacjami osobistymi i poufnymi, w związku z czym niedozwolone jest korzystanie z nich przez inne osoby poza Użytkownikiem, któremu zostały przyznane. Każdy Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za swój login i hasło, w związku z czym ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo i poufność. W przypadku zagubienia lub kradzieży loginu i(lub) hasła Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę.
 6. Aktualizacja danych rejestracyjnych.
  Użytkownik posiadający Konto w Systemie Esculap e-login zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji, w szczególności dotyczących profilu zawodowego, mogącego wpływać na status Użytkownika (wymóg związku z ochroną zdrowia), który może wpływać na prawo korzystania z Systemu.
 7. Weryfikacja danych Użytkownika. Utrata prawa dostępu do Systemu
  1. Od momentu podania danych w procesie rejestracji, przez cały okres korzystania z Systemu Usługodawca uprawniony jest sprawdzać i weryfikować dane podane przez Użytkownika oraz posiadanie przez Użytkownika statusu zawodowego (związek z ochroną zdrowia) oraz spełnianie innych warunków niezbędnych do uzyskania i posiadania Konta w systemie Esculap e-login.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta lub dezaktywowania loginu i hasła w przypadku:
   1. udzielenia przez Użytkownika nierzetelnych, fałszywych bądź mylących informacji podczas procesu rejestracji;
   2. niedopełnienia przez Użytkownika obowiązku aktualizacji danych w związku z ich zmianą, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia danej zmiany;
   3. utraty przez Użytkownika statusu osoby związanej z ochroną zdrowia
   4. udostępnienia identyfikatora i(lub) hasła osobie trzeciej bądź zezwolenia osobie trzeciej na uzyskanie dostępu do Systemu przy użyciu aktualnej w danym momencie sesji internetowej innego Użytkownika;
   5. korzystania przez Użytkownika z Systemu w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem.
   6. niekorzystania przez Użytkownika z Systemu przez okres […].
   7. W razie stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 8. Serwisy internetowe Usługodawcy.
  Użytkownik posiadający Konto w Systemie jest uprawniony do korzystania z serwisów internetowych Usługodawcy, w tym z: Portalu medycznego Esculap.pl (www.esculap.pl) oraz z Platformy Edukacyjnej Portalu Medycznego Esculap.pl (elearning.esculap.com), na zasadach opisanych poniżej.
  Dostęp do serwisów internetowych Usługodawcy odbywać się będzie po przekierowaniu Użytkownika z danej strony / serwisu Usługodawcy, na którą wejdzie Użytkownik, do bramki logowania w ramach Systemu. Po skutecznym zalogowaniu w Systemie, Użytkownik zostanie z powrotem przekierowany do strony Usługodawcy. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że utworzenie Konta w Systemie, a także sam proces logowania do strony Usługodawcy, nie jest jednoznaczny z uzyskaniem dostępu do treści innych serwisów internetowych Usługodawcy. Zasady korzystania i dostępu do serwisów Usługodawcy określają odrębne regulaminy, o zaakceptowanie których Usługodawca będzie prosił Użytkowników.
 9. Zgłaszanie reklamacji (wadliwość Systemu).
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę.
  2. Reklamację należy złożyć pisemnie albo w formie elektronicznej.
  3. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni licząc od podania wszystkich istotnych danych reklamacji. Usługodawca ma prawo żądać uzupełnienia reklamacji, poprzez podanie innych istotnych dla jej wyjaśnienia informacji.
  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta lub inny podany w reklamacji adres.
 10. Rezygnacja z usług.
  1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Systemu.
  2. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie, obejmujący oświadczenie o rezygnacji, a następnie poprzez potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Rezygnacja jest skuteczna w momencie potwierdzenia danych.

§ 3
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

 1. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w związku ze świadczeniem usług oraz z funkcjonowaniem Systemu, określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca dołoży starań dla ochrony swojego Systemu przed niepowołanym dostępem i innymi zagrożeniami.
 3. Usługodawca dołoży starań, żeby System funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Systemu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany odrębnie informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Systemu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań, aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Systemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4
OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY.

 1. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w związku ze świadczeniem usług oraz z funkcjonowaniem Systemu, określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca dołoży starań dla ochrony swojego Systemu przed niepowołanym dostępem i innymi zagrożeniami.
 3. Usługodawca dołoży starań, żeby System funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Systemu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany odrębnie informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Systemu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań, aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Systemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU.

Poprzez rejestrację w Systemie Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, a także poszanowania zasad współżycia społecznego, etykiety sieciowej oraz szacunku dla praw i dóbr osobistych innych Użytkowników.
 2. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystania z Systemu i informacji dostępnych w ramach Systemu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Nie rozpowszechniania za pośrednictwem Systemu treści o charakterze reklamowym (spamu), pornograficznym, politycznym, a także sprzecznych z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego

§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU.

 1. Jak opisano na wstępie do niniejszego Regulaminu, aby umożliwić weryfikację Użytkowników oraz aby zgodnie z celem Systemu był on przeznaczony wyłącznie dla określonej grupy osób, tj. profesjonalistów medycznych, Użytkownik obowiązany jest podać, na etapie rejestracji określone dane identyfikujące.
 2. Jako że funkcjonowanie systemu polega na świadczeniu usługi dostępu Użytkownikowi do określonych treści i materiałów, którymi mogą być oni zainteresowani i które odpowiadają ich profilowi zawodowemu oraz profilowi zainteresowań, aby Usługodawca mógł w pełni realizować usługi, jakich oczekuje od niego Użytkownik, Usługodawca musi w tym celu przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Przetwarzanie może przybrać formę zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępnienia i usuwania.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, w związku z czym Usługodawca wnioskuje o zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w par. 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Mając na uwadze powyższe oświadczenia Usługodawcy, Użytkownik, w oparciu o art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym) przez Usługodawcę, tj. IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., (02-675) Warszawa, ul. Wołoska 22 we wszystkich celach związanych z funkcjonowaniem Systemu Esculap e-login, w tym w szczególności w celu realizacji usług świadczonych w ramach i za pośrednictwem tego Systemu, zarządzaniem oraz użytkowaniem kontem Użytkownika oraz celem umożliwienia składania ofert dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę i Wydawców i Partnerów Usługodawcy.
 5. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, tj. IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., (02-675) Warszawa, ul. Wołoska 22, drogą elektroniczną ofert handlowych lub materiałów reklamowych związanych z usługami oferowanymi przez Usługodawcę (w tym newsletterów).
 6. Ponadto, Użytkownik, w oparciu o art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym) przez Usługodawcę, tj. IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., (02-675) Warszawa, ul. Wołoska 22 w celu przekazywania przesyłek reklamowych podmiotów z branży firm farmaceutycznych, których profil działalności jest zgodny z profilem Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, współpracujących z Usługodawcą i na rzecz których Usługodawca świadczy usługi.
 7. Mając na uwadze powyższe oświadczenia Usługodawcy, Użytkownik, w oparciu o art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym) przez Usługodawcę, tj. IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., (02-675) Warszawa, ul. Wołoska 22 w zakresie celów związanych z funkcjonowaniem Systemu Esculap e-login, celów marketingowych Usługodawcy i Partnerów i Wydawców, oraz celem umożliwienia składania ofert dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę i Wydawców i Partnerów Usługodawcy. Partnerem Usługodawcy są podmioty z branży firm farmaceutycznych, których profil działalności jest zgodny z profilem Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, współpracujących z Usługodawcą i na rzecz których Usługodawca świadczy usługi.
 8. Szczegółowe zasady, na jaki odbywać się będzie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika opisane zostały w par. 7 poniżej.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU.

 1. Przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgodnie ze obowiązującymi przepisami Usługodawca zbiera i przechowuje dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w Systemie. Dane takie są w szczególności gromadzone podczas rejestrowania się Użytkowników w Systemie poprzez wypełnienie udostępnionego w tym celu formularza. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji oraz zapewnienia, iż dostęp do stron czy serwisów Wydawców lub Usługodawcy będzie zapewniony dla określonego na wstępie niniejszego Regulaminu kręgu zawodowego.
 3. Podczas rejestracji internetowej Usługodawca wymaga od Użytkowników podania określonych danych osobowych, przy czym podanie niektórych z tych danych jest obowiązkowe, a innych — opcjonalne. Dane, których podanie jest obowiązkowe, są oznaczone gwiazdką (*) umieszczoną przed odpowiednim polem. Niepodanie informacji obowiązkowych uniemożliwia Użytkownikowi przejścia do następnego etapu rejestracji.
 4. Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas rejestracji w Systemie będą wykorzystywane przez Usługodawcę oraz podmioty powiązane z Usługodawcą w celach określonych w ust. 6 poniżej. Usługodawca nie będzie udostępniał innym niż określonym powyżej, podmiotom trzecim żadnych danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
  1. weryfikacja zgłoszonych danych w związku z rejestracją, logowaniem się i korzystaniem z Systemu;
  2. rejestrowanie i monitorowanie korzystania przez Użytkowników z Systemu, które mogą obejmować analizowanie korzystania z Systemu i mierzenie jego wydajności oraz generowanie ogólnych raportów marketingowych;
  3. wykorzystywanie takich danych w celu dostarczania Użytkownikom usług i produktów, oraz przesyłek reklamowych Usługodawcy bądź innych podmiotów, na rzecz których Usługodawca świadczy swoje usługi (w tym Wydawców).
  4. wykorzystywanie takich danych w celu informowania Użytkowników o nowych materiałach, produktach i usługach Usługodawcy bądź Wydawców (co obejmuje także nawiązywanie przez Usługodawcę kontaktu z Użytkownikiem przy użyciu informacji przekazanych przez niego w procesie rejestracji w Systemie), przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji
  5. wykorzystywanie danych osobowych do celów księgowych,
  6. kontaktowanie się z Użytkownikiem w ramach obsługi Systemu
  7. weryfikowania, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
  8. celach związanych z funkcjonowaniem Systemu Esculap e-login, w tym w szczególności w celu realizacji usług świadczonych w ramach i za pośrednictwem tego Systemu, zarządzaniem oraz użytkowaniem kontem Użytkownika oraz celem umożliwienia składania ofert dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę i Wydawców i Partnerów Usługodawcy.
  9. otrzymywanie od Usługodawcy, tj. IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., (02-675) Warszawa, ul. Wołoska 22, drogą elektroniczną ofert handlowych lub materiałów reklamowych związanych z usługami oferowanymi przez Usługodawcę (w tym newsletterów).
  10. w celu przekazywania przesyłek reklamowych podmiotów z branży firm farmaceutycznych, których profil działalności jest zgodny z profilem Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, współpracujących z Usługodawcą i na rzecz których Usługodawca świadczy usługi.
  11. celów związanych z funkcjonowaniem Systemu Esculap e-login, celów marketingowych Usługodawcy i Partnerów i Wydawców, oraz celem umożliwienia składania ofert dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę i Wydawców i Partnerów Usługodawcy. Partnerem Usługodawcy są podmioty z branży firm farmaceutycznych, których profil działalności jest zgodny z profilem Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, współpracujących z Usługodawcą i na rzecz których Usługodawca świadczy usługi.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia należytych środków w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zabezpieczenia ich przed modyfikacją, uszkodzeniem bądź przekazaniem nieupoważnionym osobom trzecim.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tworzenia i udostępniania Wydawcom oraz innym podmiotom zewnętrznym ogólnych raportów statystycznych, dotyczących korzystania przez Użytkowników z Systemu opartych o dane demograficzne i profilowane (jak wykształcenie, wiek) (z wyłączeniem danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnych Użytkowników). Udostępnienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy danych osobowych, a jedynie danych na poziomie statystycznym, zatem nie jest przetwarzaniem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i w żadnym wypadku nie umożliwia zidentyfikowanie Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu zaktualizowania lub skorygowania danych na swój temat przechowywanych przez Usługodawcę bądź w sprawie cofnięcia zgody Usługodawcy na korzystanie z Systemu przez Użytkownika należy kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztą elektroniczną używając formularza on-line dostępnego w Systemie w części "Kontakt". Użytkownicy mogą się również kontaktować się z Usługodawcą drogą tradycyjną, tj. korespondencyjnie pod adresem:

  Redakcja Systemu Esculap e-login
  IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o.
  ul. Wołoska 22
  02-675 Warszawa
 10. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania dostępu do danych na swój temat przechowywanych przez Usługodawcę. W celu złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do danych Użytkownicy powinni się skontaktować z IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o. pocztą elektroniczną używając formularza dostępnego w Systemie w części "Kontakt". Użytkownicy mogą się również skontaktować ze spółką korespondencyjnie pod adresem: IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., ul. Wołoska 22 ,02-675 Warszawa.
 11. Użytkownicy mogą również samodzielnie przeglądać i modyfikować własne dane przechowywane przez Usługodawcę przy użyciu internetowego panelu administracyjnego Systemu. W takim przypadku konieczne jest podanie danych uwierzytelniających (tj. posiadanego przez Użytkownika loginu i hasła). Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku rezygnacji z korzystania z Systemu.
 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Usługodawcy bądź Wydawców (§6 ust.6 i § 8 ust.6), którzy nie będą dalej chcieli otrzymywać od Usługodawcy informacji marketingowych, a tym samym chcą, aby Usługodawca zaprzestał korzystania z ich danych w tym celu, powinni się skontaktować z Usługodawcą pocztą elektroniczną używając formularza dostępnego w Systemie w części "Kontakt". Użytkownicy mogą się również skontaktować z Usługodawcą korespondencyjnie pod adresem: IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o. o., Ul. Wołoska 22 ,02-675 Warsaw.
 13. Pliki cookies. Adresy IP.
  Przy udostępnianiu Systemu, Usługodawca korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tymczasowe, które umożliwiają serwerom Usługodawcy gromadzenie informacji z przeglądarki internetowej Użytkownika podczas każdej wizyty w Systemie (przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania Systemu, a wyłączenie ich obsługi w przeglądarce Użytkownika uniemożliwia dostęp do panelu zarządzania Usługodawcy oraz udostępnianie Systemu Użytkownikowi.
  Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§ 8
TREŚCI PUBLIKOWANE PRZEZ WYDAWCÓW

 1. Usługodawca nie weryfikuje treści upublicznianych przez Wydawców.
 2. Dodatkowe (poza założeniem Konta w Systemie) zasady uzyskiwania dostępu do treści zamieszczonych przez Wydawców oraz Usługodawcę w ramach swoich serwisów mogą określać szczegółowe regulaminy zamieszczone na danych stronach, do których dostęp chciałby uzyskać Użytkownik. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami Wydawców lub Esculap.pl, pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z usługą dostępu, mają ustalenia zawarte w regulaminach Wydawców. Treść ww. regulaminów serwisów jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do serwisu; regulaminy te są dostępne na stronach internetowych Wydawców. System gwarantuje zatem szybki proces logowania, bez konieczności każdorazowego przechodzenia przez proces rejestracji. Użytkownik musi jednak mieć na uwadze, iż poza logowaniem do stron i serwisów Wydawców, bądź innych niż System serwisów Usługodawcy, będzie musiał dopełnić innych, dodatkowych czynności, w szczególności takich jak zaakceptowanie regulaminu serwisu Danego Wydawcy bądź złożenie innych, wymaganych oświadczeń.
 3. Serwisy internetowe Wydawców.
  1. Dostęp do stron, serwisów internetowych Wydawców odbywać się będzie po przekierowaniu Użytkownika z danej strony/serwisu Wydawcy, na którą wejdzie Użytkownik, do bramki logowania w ramach Systemu. Po skutecznym zalogowaniu w Systemie, Użytkownik zostanie z powrotem przekierowany do strony Wydawcy. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że utworzenie Konta w Systemie, a także sam proces logowania do strony Wydawcy, nie jest równoznaczny z uzyskaniem dostępu do treści serwisów internetowych Wydawców. Każdy Wydawca ponosi odpowiedzialność za własny serwis internetowy (w szczególności treść), w związku z czym może według własnego uznania określać, kto jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do takiego serwisu na podstawie statusu Użytkowników (np. przynależności do określonej grupy zawodowej).
   Użytkownicy uznają i potwierdzają, że Usługodawca nie uczestniczy w podejmowaniu takiej decyzji, w związku z czym nie odpowiada za brak możliwości uzyskania przez Użytkownika dostępu do serwisu internetowego danego Wydawcy. W celu złożenia zażalenia na odmowę dostępu do serwisu internetowego Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Wydawcą takiego serwisu, chyba że brak dostępu jest wynikiem wadliwości Systemu.
  2. Użytkownicy, przyjmują do wiadomości, że Usługodawca nie ma wpływu na serwisy internetowe będące własnością Wydawców lub obsługiwane w ich imieniu, w szczególności na ich treść, zawartość, zgodność. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub usługi udostępniane w jakimkolwiek serwisie internetowym Wydawcy lub za jego pośrednictwem, a także za działania i decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie tych treści lub usług. Usługodawca zaleca, aby Użytkownik przy korzystaniu z serwisów Wydawców zapoznawał się z regulaminami, politykami czy zasadami opracowanymi przez Wydawców.
 4. W ramach korzystania z Systemu i usług Systemu, Użytkownik ma także możliwość otrzymywania na podany adres poczty elektronicznej aktualnych informacji medycznych oraz ofert proponowanych w powyższym zakresie przez Wydawców.
 5. Z uwzględnieniem przeciwnych postanowień regulaminów znajdujących się na stronach internetowych Wydawców, w związku z prowadzoną przez Usługodawcę z Wydawcami współpracą, w szczególności w ramach Systemu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą poczty elektronicznej wiadomości technicznych oraz informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od lub dotyczących Wydawców.
 6. Mając na uwadze powyższe, Użytkownik, w oparciu o art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym) przez Wydawców tj. podmiotów publikujących i udostępniających materiały, których otrzymywaniem zainteresowany jest Użytkownik, w związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Systemu przez Wydawców na rzecz Użytkowników oraz celem umożliwienia składania ofert dotyczących usług świadczonych przez Wydawców.
 7. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 5 sprawia, że w ramach stosunku umownego łączącego Usługodawcę z Użytkownikiem, Usługodawca będzie świadczyć na rzecz Użytkownika także usługi opisane w ust. 5 powyżej, a polegające na przekazywaniu Użytkownikowi informacji handlowych Wydawców.
 8. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 5 jest dobrowolnym i świadomym wyrażeniem woli Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika cofnięta swobodnie, w każdym czasie. Jeśli zaś Użytkownik nie wyraża woli korzystania z ww. usług, może on skorzystać z uprawnienia przewidzianego w par. 13 ust. 6 poniżej, tj. do zaproponowania wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie.
 9. Do przetwarzania danych osobowych, w ramach powyższej zgody mają zastosowanie zasady opisane w par. 6 powyzej.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.

 1. W związku z ideą Systemu przedstawioną w Preambule Regulaminu, tj. ograniczeniem Systemu do funkcji bramki kontrolnej (logującej), Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca w ramach Systemu nie ma wpływu na serwisy i strony internetowe Wydawców i w tym zakresie nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Systemu ani za nieprzestrzeganie regulaminów korzystania z serwisów Wydawców, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień tych regulaminów.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy związana jest jedynie z funkcjonowaniem Systemu, jednakże Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za następujące szkody:
  1. mające związek z przydatnością, jakością, własnością Systemu, a także z jego przydatnością handlową i przydatnością do określonego celu;
  2. wynikających ze wszelkich działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych w żaden sposób z Usługodawcą w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu;
  3. związanych z dostępnością, działaniem, przerwami w działaniu Systemu lub jego awariami bądź z zaprzestaniem obsługi lub udostępniania Systemu, jeżeli nie miał na to wpływu Usługodawca lub osoby działające na rzecz Usługodawcy;
  4. wynikających z kierowania się wszelkimi faktami, opiniami, pomysłami, instrukcjami, metodami lub procedurami zwartymi w Systemie lub udostępnianymi za jego pośrednictwem, a także z korzystania z nich oraz podejmowania na ich podstawie działań i decyzji;
  5. wynikających z działania wszelkich wirusów, robaków, koni trojańskich bądź innego rodzaju szkodliwego oprogramowania lub z faktu zainfekowania urządzeń komputerowych, jeżeli ich źródłem nie jest System.
 3. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań na podstawie treści serwisów internetowych zawartych w Systemie lub udostępnianej po zalogowaniu się przy użyciu Konta w Systemie Użytkownicy powinni przeprowadzić samodzielną ocenę i weryfikację.

§ 10
SIŁA WYŻSZA.

 1. Jeśli wykonywanie przez Usługodawcę jakichkolwiek spoczywających na nim zobowiązań zostanie uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione przez Działanie Siły Wyższej (zgodnie z poniższą definicją), Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub zwłoki w wykonaniu (zależnie od okoliczności) zobowiązań, na które wpływa takie Działanie Siły Wyższej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określenie „Działanie Siły Wyższej” obejmuje pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działanie żywiołów lub zdarzenia losowe, zamieszki, niepokoje społeczne, bunty, rewolucje, działania wojenne lub ataki terrorystyczne, strajki obejmujące swoim zasięgiem całą branżę oraz inne okoliczności o podobnym charakterze, na które Usługodawca nie ma wpływu.

§ 11
ZMIANY REGULAMINU.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany takie wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym fakcie Użytkowników Systemu. W związku z powyższym Użytkownicy otrzymają od Usługodawcy informację o wprowadzonych zmianach w Regulaminie. Użytkownik przy pierwszym logowaniu licząc od chwili wejścia zmian Regulaminu w życie będzie poinformowany o zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 2. Aby ułatwić zapoznawanie się z uaktualnionym Regulaminem Usługodawca będzie umieszczać w dolnej części strony datę ostatniej aktualizacji Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości, dalsze korzystanie przez Użytkownika z Systemu po opublikowaniu zmian i poinformowania przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego zmodyfikowanego Regulaminu.
 3. Powyższe nie zwalnia Użytkowników z powinności regularnego zapoznawania się z niniejszym Regulaminem w celu uzyskania w odpowiednim czasie informacji o takich zmianach.

§ 12
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia, spory lub innego rodzaju postępowania (o charakterze umownym lub pozaumownym) wynikające z tego Regulaminu podlegają polskiemu prawu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne mocy postanowienia sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 13
AKCEPTACJA REGULAMINU.

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawidłowość zawartych w nim oświadczeń i zobowiązuje się działać w zgodzie z oświadczeniami i zobowiązaniami z niego wynikającymi.
 2. Usługodawca jest gospodarzem Systemu, jednak z chwilą zalogowania się do Systemu Usługodawca oraz Użytkownik stają się równorzędnymi Stronami umowy, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowania określone usługi.
 3. Treść niniejszego regulaminu została zaproponowana przez Usługodawcę w trosce o komfort i bezpieczeństwo Użytkownika, a także, aby zapewnić, że działanie tak Usługodawcy jak i Użytkownika pozostaje zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Jeśli więc, drogi Użytkowniku, w niniejszym Regulaminie znajdują się treści, czy oświadczenia, które kwestionujesz, czy też nie jesteś pewien obowiązków z nich wynikających, skontaktuj się z nami na adres: […], celem podjęcia negocjacji i wprowadzeniu ewentualnych zmian.
 5. Usługodawca obowiązuje się uwzględniać propozycje Użytkowników, o ile sa one zgodne  prawem oraz o ile ich wprowadzenie nie będzie pozostawać w sprzeczności z funkcjonalnością Systemu oraz z zakresem i sposobem świadczenia usług oferowanych przez Usługodawce.
 6. Nieskorzystanie z uprawnienia przewidzianego w ust. 5 powyżej oraz akceptacja Regulaminu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptując jego treść, w pełni świadomie potwierdza prawdziwość złożonych w nim oświadczeń.
 7. Każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Systemu, z chwilą pierwszej rejestracji w Systemie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem i zapewnieniem przez Użytkownika, że ukończył 18 lat oraz posiada zdolność do zawierania umów.
 8. Rejestrując się w Systemie i uzyskując do niego dostęp, Użytkownik zapewnia i oświadcza również, że informacje udzielone Usługodawcy przez Użytkownika są zgodne z prawdą i rzetelne, a tym samym nie mają na celu wprowadzenia Usługodawcy lub kogokolwiek innego w błąd.
 9. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że nie będzie naruszał żadnych obowiązujących przepisów prawnych, w tym praw autorskich, praw do patentów, praw do znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, a także kodeksów etycznych, właściwych dla siebie przepisów i wytycznych zawodowych oraz zasad współżycia społecznego.